Hippokratészi eskü Nyomtatás E-mail
2010. Április 01. csütörtök, 08:06

AZ  EREDETI  HIPPOKRATÉSZI  ESKÜ SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

hippokratszEsküszöm az orvos Apollónra, Aszklépioszra, Hügieiára, Panakeiára, az összes istenre és istennõre, õket híva tanúul, hogy erõmhöz és belátásomhoz mérten teljesíteni fogom eskümet és alábbi kötelezettségemet.

Az orvostudományban mesteremet ugyanolyan tiszteletben részesítem majd, mint szüleimet; megosztom vele megélhetésemet, és ha nélkülöz, gondoskodni fogok ellátásáról; fiait saját fivéreimnek fogom tekinteni, és ha õk is elakarják sajátítani az orvostudományt, fizetség és szerzõdés nélkül megtanítom majd nekik.

Gondom lesz rá, hogy a tudományt, a szóbeli és minden más felvilágosítást ismertessem fiaimmal és mesterem gyermekeivel, valamint azokkal a tanítványokkal, akiket szerzõdés és az orvosi törvény alapján tett eskü kötelez, de (rajtuk kívül) mással nem.

Az életmódra vonatkozó szabályokat a betegek hasznára kamatoztatom majd erõm és belátásom szerint, megóvva õket a bajtól és kártevéstõl.

Senkinek sem adok majd mérget, még ha kéri is; sõt még csak ilyen tanácsot sem adok neki. Hasonlóképp egyetlen asszonynak sem adok magzatelhajtó méhgyûrût.

Tisztán és szeplõtelenül fogom eltölteni életemet, gyakorolni mesterségemet.

Nem alkalmazok vágást még akkor sem, ha az illetõk kõtõl szenvednek is; az ilyen feladatot azoknak hagyom meg, akik ebben szakemberek.

Bármely házba lépek is be, azért megyek oda, hogy hasznára legyek a betegeknek, tartózkodva minden szándékos jogtalanságtól és kártevéstõl, fõleg attól, hogy nemi visszaélést kövessek el nõk vagy férfiak testén, legyen szó akár szabadokról, akár rabszolgákról.

Foglalkozásom gyakorlása közben vagy azon kívül bármit is látok, illetve hallok az emberekkel való érintkezés során, aminek nem szabad nyilvánosságra kerülnie, arról hallgatni fogok, és azt, mint titkot õrzöm.

Ha teljesítem és nem szegem meg eskümet, adassék meg nekem, hogy örömömet lelhessem életemben és hivatásomban, mindig elismerésben részesülhessek minden ember részérõl; ha viszont fogadalmamat megsértem és hamisan esküszöm, akkor az ellenkezõ sors jusson nekem osztályrészül.

A SEMMELWEIS  EGYETEM ORVOSI ESKÜJE

semmelweisÉn, (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelõzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlõ figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi mûködésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését elõmozdítsam.

A DEBRECENI EGYETEM ORVOSI  ESKÜJE

debrecenÉn, (…) esküszöm, hogy az orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelõzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlõ figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi mûködésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Debreceni Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését elõmozdítsam.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  ORVOSI  ESKÜJE

pcsÉn (...) fogadom, hogy orvosi hivatásom gyakorlásának elsõ pillanatától kezdve életemet az emberiség szolgálatának szentelem. A hozzám forduló betegeket a legjobb tudásom és tapasztalatom szerint gyógyítom. Embertársaimat egészségük megtartásában segítem. Tudásomnak és tapasztalatomnak megfelelõ módszereket alkalmazok. Életveszély esetén azonnali segítséget nyújtok. A betegek és hozzátartozóik emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom. Bizalmukkal nem élek vissza, titkaikat nem fedem fel. Tisztelek minden emberi életet faji, nemzeti, vallási, politikai és szociális megkülönböztetés nélkül. Tõlem telhetõ erõvel és tudással õrzöm az orvosi hivatás és az Alma Mater becsületét és nemes hagyományait. Tanítóimnak megadom az õket megilletõ tiszteletet. Minden erõmmel törekszem arra, hogy az orvostudomány legújabb eredményeit megismerve lássam el magasztos orvosi hivatásomat.

A SZEGEDI  TUDOMÁNYEGYETEM  ORVOSI ESKÜJE

szegedÉn, (…), amikor az orvosok sorába lépek, becsületemre esküszöm, hogy tehetségemet és tudásomat az emberiség javára fordítom. A Szegedi Tudományegyetem iránt tisztelettel viseltetem. Azokat, akik engem az orvosi tudományra megtanítottak, mestereimnek tekintem, irántuk mindenkor hálát és tiszteletet tanúsítok. Orvosi tudásomat és tapasztalataimat a jövendõ orvosnemzedékeknek továbbadom. Ismereteimet állandóan gyarapítom, és azon leszek, hogy az orvosi tudományt fejlesszem. Hivatásomat lelkiismeretesen gyakorlom. Fogadom, hogy orvosi tudásomat az egészség megõrzésére és a betegek javára fordítom. A betegek gyógykezelésében meggyõzõdésem és tudásom szerint csak azt alkalmazom és tanácsolom, ami a javukra válik és óvni fogom õket az egészségre káros és ártalmas hatásoktól. Akár az orvosi szolgálat közben, akár azon kívül bármely titkot megtudok embertársaimról, azt – hacsak törvény nem követeli – senkinek fel nem fedem. A beteggel, illetve ha a beteg érdeke úgy kívánja, hozzátartozóival, idõben és kíméletesen közlöm betegségének természetét és a gyógykezelés módjait. Orvosi bizonyítványt csak igaz meggyõzõdésem szerint adok ki. A betegek, orvostársaim és a társadalom egésze iránt a doktori címhez méltó magatartást tanúsítok, az orvosi hivatás becsületét és nemes hagyományait megõrzöm. Társadalmi, politikai, nemzeti, faji és vallási akadályok nem állhatják útját hivatásom teljesítésének. Ezt az esküt ünnepélyesen, szabad akarattal teszem.

A MAGYAR  ORVOSI  KAMARA  ÁLTAL JAVASOLT ORVOSI ESKÜ  SZÖVEGE

mokÉn, (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfõbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelõzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megõrzöm. Tanítóimnak megadom az illõ tiszteletet, orvostársaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Minden erõmmel arra törekszem, hogy megõrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az (…) Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését elõmozdítom.

NEMZETKÖZI  ORVOSI  ESKÜ

Ünnepélyesen fogadom, hogy azon idõ alatt, míg az orvosi hivatást gyakorlók tagjának vallom magam: életemet az emberiség szolgálatára szentelem; megadom oktatóimnak a nekik járó tiszteletet és hálát; lelkiismerettel és méltósággal gyakorlom hivatásomat, betegeim egészsége lesz számomra az elsõdleges szempont; még a beteg halála után is tiszteletben tartom a reám bízott titkokat; minden erõmmel fenntartom az orvosi hivatás tiszteletét és nemes hagyományait; kollégáimmal testvérként bánok; nem engedem, hogy vallási, nemzetiségi, faji, pártpolitikai vagy társadalmi szempontok eltántoríthassanak a betegeimmel kapcsolatos kötelességeim teljesítésétõl; az emberi életnek a fogamzástól kezdve megadom a legnagyobb tiszteletet; – orvosi tudásomat pedig engem fenyegetõ veszély esetén sem használom az emberiség törvényeivel szemben. Ezeket az ígéreteket ünnepélyesen, szabadon teszem, és becsületemre fogadom.

(Elfogadta az Orvosi Világszövetség II. Közgyûlése, Genf, 1948. szeptember)


LAST_UPDATED2
 
Ügyeletes gyógyszertár Szirony 16

2020. május 30. 13:00 órától 2020. június 06. 13:00 óráig
Szirony Patika

Cím: Szarvas, Szabadság u. 23. Telefon: 66-313-543Hírlevél

Online látogatók

Oldalainkat 166 vendég böngészi

Látogatóink

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ma377
Tegnap391
Ezen a héten2581
Ebben a hónapban11367
Összesen2293163

Névnapok

Ma Janka, Zsanett ,holnap Angéla, Petronella ,holnapután Tünde napja lesz.

Partnereink

juventus140

plastofit140

Liget140

magnolia